Praktische handreiking voor het schrijven van een woonzorgvisie

13-10-2021

Veel gemeenten hebben een woonvisie, maar besteden daarin nog te weinig aandacht aan wonen én zorg. De nieuwe Handreiking Woonzorgvisie, ontwikkeld door Platform31, helpt gemeenten hierbij op weg.

 

Steeds vaker wonen mensen die behoefte hebben aan zorg en ondersteuning zelfstandig. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn. De woonzorgvisie is een belangrijke basis om te werken aan concrete acties om de groeiende groep ouderen, maar ook mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, statushouders en dak- en thuislozen, voldoende te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften. Met een woonzorgvisie werken gemeenten en hun partners aan een gezamenlijke aanpak door op basis van de lokale woonzorgopgave ambities te vertalen naar concrete prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg.

 

Susan van Klaveren (Platform31), een van de samenstellers van de handreiking: ‘De woonzorgvisie helpt om het fysieke en sociale domein (nog) meer met elkaar te verbinden, en zo de gemeente klaar te maken voor de uitdaging die voor ligt. De handreiking benoemt de bouwstenen van een woonzorgvisie, noemt mogelijke maatregelen, geeft tips voor goede samenwerking en inspirerende voorbeelden van gemeenten die al een woonzorgvisie hebben geformuleerd. Zo geven we met de handreiking wethouders en beleidsmedewerkers wonen én zorg houvast.’

 

Samenwerking is de sleutel

De sleutel ligt in de samenwerking tussen gemeenten en verschillende publieke en private partners, altijd in afstemming met de (toekomstige) ouderen zelf. Het gaat onder meer om geschikte woningen, voorzieningen in de nabijheid en mogelijkheden tot ontmoeting. Woonzorgvisies bevatten een degelijke analyse van de woonzorgopgave. Daarnaast moeten zoveel mogelijk concrete doelstellingen worden geformuleerd. Het is van belang dat woningcorporaties én zorgpartijen - maar ook andere partners en (toekomstige) ouderen zelf - betrokken worden bij het ontwikkelen van de visie. In de woonzorgvisie staan antwoorden op vragen als:

  • Wat is lokaal nodig en wat regionaal op wonen, welzijn en zorg?
  • Wat voor gemeente willen we zijn?
  • Zijn er voldoende geschikte woningen en woonvormen?
  • Is het financieel haalbaar om de voorzieningen te hebben, wat zijn alternatieven?
  • Wat kunnen maatschappelijke partners en inwoners bijdragen aan de woonzorgopgave?

 

Handreiking komt extra van pas bij gemeenteraadsverkiezingen

Wonen en zorg zal ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een thema zijn. Als gevolg van de vergrijzing is er immers sprake van een sterk groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning in wijken en buurten, een toenemende vraag naar geschikte woningen en behoefte aan woonvormen die het midden houden tussen zelfstandig thuis wonen en wonen in een verpleeghuis of instelling. Tegelijkertijd is er sprake van een afname van het aantal mantelzorgers per persoon, krapte op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn personeel en toenemende druk op de woningmarkt. Deze handreiking helpt gemeenten om in de nieuwe collegeperiode hun ambities op dit terrein te formuleren en in acties om te zetten.

Handreiking toekomstbestendige woonzorgvisie