Thuisplusflats: een integrale benadering van wonen, welzijn en zorg

Steeds meer ouderen komen terecht in het gat tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis. Enerzijds wil het Rijk dat ouderen zo langmogelijk thuis blijven wonen. Anderzijds worden de indicaties voor verpleeghuizen verhoogd. De Thuisplusflat is de onmisbare schakel tussen zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis. Bij de Thuisplusflat gaat het om zelfstandig wonen in een omgeving die zorg en sociale steun garandeert. Daarnaast wordt eenzaamheid voorkomen en houden senioren de regie over hun leven.

 

Essentie Thuisplusflats

In een Thuisplusflat wordt ingezet op fijn wonen, met activiteiten en goede zorg dichtbij. Een Thuisplusflat is bedoeld voor Rotterdammers van 55 jaar en ouder met een lichte tot matige zorgvraag. Bewoners hebben een eigen (sociale huur-) appartement en betalen naast de reguliere huur- en servicekosten, geen extra woonkosten. Een Thuisplusflat is wonen met een plus. In de gemeenschappelijke ruimte van het complex worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn gericht op ontmoeting en vitaliteit. Voorbeelden hiervan zijn stoelyoga, creamiddagen en wandelochtenden. Bewoners worden ook aangemoedigd en ondersteund om eigen activiteiten op te zetten en te begeleiden.

 

Een preferente zorgaanbieder

In een Thuisplusflat is één preferente zorgaanbieder actief die zelf of samen met een welzijnsaanbieder activiteiten organiseert en met een vast zorgteam zorg levert. Deze organisatie werkt met een vast en herkenbaar team. Het team kent daarom de bewoners goed en extra persoonlijke aandacht is mogelijk. Medewerkers houden gezondheidssignalen van bewoners goed in de gaten en hebben contact met de wijkverpleegkundige wanneer dit nodig is. Ook kent het zorgteam het activiteitenaanbod in het complex en kan bewoners hiernaar doorverwijzen. Het team heeft daarnaast korte lijnen met de woningcorporatie om wonen in het complex zo fijn mogelijk te maken.

 

Het grote voordeel is één aanspreekpunt voor mantelzorgers en bewoners. Er is nauwe samenwerking tussen welzijn, zorg en wonen gericht op vroegtijdig herkennen van gezondheidssignalen, eenzaamheid en onveiligheid. Die inzet op preventie met activiteiten en vroeg signalering moet leiden tot een afname van de zorgbehoefte. Het zorgteam voelt zich meer betrokken bij de senioren en bij elkaar. Zorgaanbieders zien dat de Thuisplusflat leidt tot interessante functies voor zorgmedewerkers. Het verzuim en het personeelsverloop zijn een stuk minder, en dat is veel waard op de krappe arbeidsmarkt.

 

In de Thuisplusflat wordt zorg geboden vanuit de drie zorgwetten:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO): ondersteuning die via de gemeente wordt geleverd. Bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw): zorg die wordt bekostigd door een zorgverzekeraar. Denk bijvoorbeeld aan wijkverpleging of fysiotherapie.
  • Wet langdurige zorg (Wlz): zorg die wordt gefinancierd door het zorgkantoor. O.a. intensieve zorg die wordt verleend in een verpleeghuis of thuis.

Goed voorbeeld doet volgen: Amsterdam

Geïnspireerd door de Thuisplusflats van Rotterdam, wil Amsterdam met het initiatief Lang Leven Thuisflats  bestaande seniorenflats aanvullen met meer zorg- en welzijnsfuncties. Partnerships tussen een woningcorporatie, een zorg- én een welzijnspartij bieden mogelijkheden. Zo wordt de diversiteit aan woonvormen voor senioren weer wat groter. Veel ouderen wonen naar tevredenheid, maar soms ligt eenzaamheid op de loer of is intensievere zorg nodig. Dan blijkt er een groot gat tussen zelfstandig 'thuis' wonen en een verpleeghuis. Met een exclusieve samenwerking tussen woningcorporatie, welzijns- en zorgpartij is het mogelijk op korte termijn meters te maken in de woonzorgopgave. Dat is het uitgangspunt van de Lang Leven Thuisflats. Amsterdamse corporaties verkennen in nauw overleg met hun bewonerscommissies de mogelijkheden van deze samenwerking.

Positieve effecten

In Rotterdam zijn inmiddels zes Thuisplusflats en is de nodige ervaring opgedaan. In Rotterdam wil het college de komende periode het aantal Thuisplusflats uitbreiden tot twintig. Gebleken is dat de Thuisplusflats een positief effect hebben, zowel voor bewoners als voor zorgorganisaties. Het biedt gezelligheid, saamhorigheid en de ouderen zorgen voor elkaar waardoor eenzaamheid tegen wordt gegaan en minder zorginzet nodig is. De inzet op preventie en vitaliteit leidt ook tot vergroting van gezondheidsbaten en vermindering van zorgkosten. Met een langjarig monitoringsysteem wil Rotterdam meten of de verwachte afname van zorggebruik op langere termijn daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarnaast is de Thuisplus een win-win situatie voor de stad Rotterdam omdat er woningen vrijkomen voor Rotterdammers die een woning zoeken.  

Eerder maakte de Taskforce Wonen en Zorg een minidocumentaire over de Thuisplusflat. Hierin spreken verschillende betrokken partijen over het Thuisplusflat-concept in Rotterdam. Hoe werkt het, wat levert het op en wat zijn de dilemma’s?

 

[Bekijk de minidocumentaire hier]

 

  • Arjan van den Oever

    Arjan van den Oever 6
    “Ik werk vanuit de passie om bij te dragen aan het creëren van fijne en gezonde plekken voor mensen om te wonen en te verblijven. Graag lever ik een bijdrage aan het realiseren van een omgeving voor ouderen waarin wonen, welzijn en zorg in balans zijn.

    “In het Aanjaagteam komen mijn passie en achtergrond samen. Ik heb - naast domeinoverstijgende, inhoudelijke kennis - ook ervaring met procescoördinatie en netwerkregie. Mijn netwerk en ervaring, mede opgedaan als adviseur binnen de Taskforce Wonen en Zorg (de voorloper van het Aanjaagteam), zijn van meerwaarde in deze rol als adviseur van het Aanjaagteam. Ik denk graag mee met vragen rond concretisering van de aanpak, waarbij ik altijd op zoek ga naar de verbinding met bestaande en nieuwe aandachtsgebieden.”