Het Aanjaagteam

Het Aanjaagteam bestaat uit een bestuurlijk aanjager en vijf leden met een brede vertegenwoordiging vanuit gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, zorgkantoren en institutioneel beleggers. Samen bespreken en duiden zij de voortgang van de woonzorgopgave en de specifieke belemmeringen die zich daarbij voordoen. Zij zetten hun expertise en creativiteit in om tot passende oplossingen te komen, die de uitvoering kunnen bevorderen en versnellen.
 • Hans Adriani

  Bestuurlijk Aanjager van het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen
  Image
  "Wie zorgt er straks waar voor mij? Kijkend naar vergrijzing en daarbij groeiende zorgvraag, realiserend dat er een grens zit aan het aantal mensen dat in de zorg kan en wil werken, en wetend dat veel toekomstige ouderen nu vaak wonen waar niet altijd gezorgd kan worden, is dat een vraag die eigenlijk iedereen zich zou moeten stellen. "

  "Op weg naar een zorgzame samenleving bouwen we aan zorgzame woongemeenschappen, waarin omzien naar elkaar gewoon is, en waar de professionele zorg goed op aansluit. Dat is de missie van het Aanjaagteam wonen welzijn zorg voor ouderen, en dat is ook mijn missie. We helpen het Rijk, provincies, gemeenten, corporaties en beleggers, zorginstellingen en zorgkantoren, om die missie om te zetten in goede zorggeschikte wooncomplexen en een toegankelijke leefomgeving, ook voor als het leven niet meer zo gemakkelijk gaat. In mijn hele professionele leven ben ik al bij dit thema betrokken. Soms zijdelings, soms heel direct, bijvoorbeeld als wethouder wonen en zorg. Die ervaring neem ik nu mee naar het Aanjaagteam.”
 • Pieter Paul Slikker

  Wethouder Wonen en Zorg ’s-Hertogenbosch
  piete paul slikker
  “Als wethouder wonen en zorg van ’s-Hertogenbosch zie ik welke uitdaging er op ons afkomt: een verdubbeling van het aantal oudere inwoners en mensen met geheugenklachten. Tegelijkertijd zullen er minder werkzame handen zijn in de zorg. Dat betekent dat we steeds vaker thuis, in onze wijken, oud zullen worden. Met onder andere woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnswerk, huisartsen en maatschappelijke organisaties buigen we ons over dat vraagstuk. Maar van groot belang vind ik vooral dat we dat gesprek als samenleving voeren. Met jong en oud, arm en rijk, inwoners uit stedelijke wijken en onze dorpen, mensen die hier of elders geboren zijn. Want uiteindelijk is de vraag hoe we zorgzaam oud willen worden veel meer dan een politiek of bestuurlijk vraagstuk.”

  “Hoe we in de toekomst ouderen kunnen ondersteunen in het op een fijne manier zelfstandig wonen, is een vraagstuk van de gemeenschap als geheel. Wat hebben we over voor elkaar? Wat verwachten we van de schaarsere zorgwerkers? Welke voorzieningen zien we graag op rollatorafstand en in ons huis? Kortom: wat voor samenleving willen we zijn? Dát gesprek moeten we zo breed mogelijk aanjagen en daar draag ik graag een steentje aan bij.”
 • Pien de Jong

  Bestuurder bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)
  Foto Pien
  “In Amsterdam staan we voor een bijzonder grote opgave om onze ouderen in de toekomst op een fijne manier zelfstandig te kunnen laten wonen. Dit vraagt om creativiteit en goede samenwerking tussen de ouderenzorg, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, gemeente, zorgkantoor en de verzekeraar. Er zijn al meer dan genoeg beren op de weg. Daarom proberen we met een groep energieke mensen uit deze organisaties te werken aan wat er wél kan. Niet alleen nieuwbouw, maar juist ook de bestaande woningvoorraad biedt bijvoorbeeld mooie kansen als we het slim aanpakken.”

  “Onder de naam ‘Lang Leven Thuisflats’ willen we zorgen dat er meer ouderen in bestaande flats van Amsterdam kunnen blijven wonen. Ook als er meer zorg nodig is. We willen komend jaar toewerken naar minimaal tien van dit soort flats. Per Lang Leven Thuisflat werken we samen met de bewoners, woningbouwcorporatie, één zorgorganisatie en één welzijnsorganisatie. En het mooie is: niet alleen wonen, zorg en welzijn wordt hier beter van. Ook het werken in de zorg wordt er veel leuker door en dat is enorm belangrijk. Ik deel graag mijn ervaringen over dit initiatief.”
 • Jeroen Kemperman

  Senior Manager Strategy & Business Development bij Zilveren Kruis
  Foto Jeroen Kemperman
  “De vraag naar zorg verdubbeld naar 2040, terwijl het aantal mensen dat (mantel)zorg kan leveren niet groeit. Dat komt in belangrijke mate door vergrijzing. We hebben in 2040 1,8 miljoen alleenstaande senioren en daarvan heeft een groot gedeelte extra zorg en aandacht nodig in verband met een fragiele gezondheid of eenzaamheid. Als je dan als zorgverzekeraar vooruitkijkt, wil je hard aan de slag om te komen tot nieuwe levensloopbestendige woonvormen, waarin mensen op een fijne manier zelfstandig kunnen blijven wonen.”

  “Binnen Achmea coördineer ik het initiatief ‘Alle ouderen een gezond thuis’ waarin we samenwerken met onder andere Achmea Real Estate en onderdelen zoals Zilveren Kruis en Interpolis. In het Aanjaagteam deel ik graag de ervaring die ik opdoe binnen dit project.”
 • Ronald Leushuis

  Voorzitter Raad van Bestuur bij woningcorporatie Talis
  Foto Ronald Leushuis
  “Bijna mijn hele werkzame leven houd ik mij bezig met maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. Mijn persoonlijke motivatie is dat ik echt iets wil bijdragen aan de leefbaarheid van kwetsbare doelgroepen. Vooral voor de vraagstukken waarvoor niet direct een oplossing voorhanden is vanuit één afzonderlijke organisatie. Voor die vraagstukken moeten we soms onze eigen grenzen verleggen en vooral ook samenwerken om tot nieuwe innovatieve ideeën te komen.”

  “Ouder worden wordt nu als een probleem gezien. Als corporatiebestuurder hoop ik van harte dat we dat kunnen omkeren. Ouder worden komt met gebreken, maar ook met veel waardevolle wijsheid en ervaring. Ik geloof dat de veerkracht van de maatschappij veel groter is dan we denken. Laten we samenwerken aan oplossingen waarbij uitgegaan wordt van de wensen en behoeften van (oudere) mensen met een zorgvraag, maar ook van de kracht en zelf- en samenredzaamheid van mensen. Hierbij moeten we denken en doen combineren; er met elkaar over praten, en er tegelijkertijd in de praktijk aan werken. Op kleine schaal initiatieven ontwikkelen, leren uit de praktijk en daarop reflecteren. Ik help mensen uit het veld graag hierover na te denken en tot concrete plannen te komen.”

 • Daan Tettero

  Fund Manager Healthcare bij Achmea Real Estate
  1535543552791
  “Vanuit een overtuiging dat het vraagstuk van wonen voor ouderen een groeimarkt zou worden, heb ik mij hier met collega’s op gestort. Al snel werd duidelijk dat naast een groeimarkt hier uitdagingen mee gepaard gaan. Wonen waar ontmoeten en voor elkaar zorgen de standaard is, zorgt er niet alleen voor dat vele ouderen zelfstandig prettig kunnen blijven wonen in een vertrouwde omgeving. De vraag naar zorg neemt af en ook de doorstroming op de woningmarkt neemt toe. Zelf ben ik al twaalf jaar actief op dit werkveld, eerst bij CBRE en nu al ruim tien jaar bij Achmea Real Estate. Waar eerst mijn drijfveer lag bij kansen in een groeimarkt, is dit nu ontwikkeld naar het leveren van een bijdrage in het invullen van de woonvraag voor senioren.”

  “Vanuit het Aanjaagteam wil ik mij ervoor inzetten dat 1 op de 2 woningen die in Nederland gebouwd gaat worden, geschikt is voor ouderen. Als onderdeel hiervan richt ik mij specifiek op woningen in het middensegment, omdat hier een groot tekort aan is. Ik beantwoord graag vragen als die er zijn op dit specifieke gebied.”